توضیحات کامل :

بررسی رابطه ی بین جنسیت و مشارکت اجتماعی

 

هدف این پژوهش شناسایی رابطة بین جنسیت و مشاركت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد خرم اباد می باشد.

روش تحقیق در این پژوهش كمی و پیمایشی بوده كه از ابزار پرسشنامه برای گرد آوری اطلاعات استفاده شده است.

نمونه آماری این تحقیق 100 نفر بوده است كه به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند.

چهار چوب مفهومی(نظری) این تحقیق نظریات اندیشمندان داخلی و خارجی بوده است.

اندیشمندان خارجی: بیرو، لرنر، وبر و لیپست.

اندیشمندان داخلی: یزدان پناه، علوی تبار، و همچنین دیدگاه اسلام و قران می باشد.

در این تحقیق ارتباط متغیرهای جنسیت، سن، وضعیت تأهل و میزان تحصیلات با مشاركت اجتماعی مورد ازمون قرار گرفته است و نتایج حاصله نشان می دهد كه بین این متغیرها و مشاركت اجتماعی رابطه معنادار آماری وجود ندارد.

واژه های كلیدی

مشارکت اجتماعی :social contement

جنسیت:qender

 

فهرست مطالب

 

پیشگفتار. 1

چكیده:3

فصل اول.. 4

مقدمه. 5

بیان مسئله:6

اهمیت و ضرورت تحقیق... 8

اهداف تحقیق:9

سؤالات تحقیق:9

فرضیات تحقیق:9

متغیرهای تحقیق:10

تعریف متغیرهاواصطلاحات.... 11

تعریف عملیاتی مفاهیم ومتغیرها12

مشاركت رسمی:12

مشاركت غیر رسمی:13

ارزیابی فایده های مشاركت:13

آگاهی از مكانهای مشاركتی:13

فصل دوم.. 14

مبانی نظری:15

نظریات برخی اندیشمندان خارجی درموردمشاركت.... 16

نظریات برخی دانشمندان ایرانی در مورد مشاركت.... 18

مشاركت از دیدگاه اسلام و قرآن... 18

نظریات برخی اندیشمندان خارجی در مورد جنسیت بم:20

جنسیت از دیدگاه اسلام و قرآن :21

جنست از دیدگاه امام خمینی ره:22

پیشینة تجربی تحقیق... 22

تحقیقات انجام شده در خارج... 24

جنسیت.... 24

تحقیقات انجام شده در داخل... 24

تحقیقات انجام شده در خارج... 25

چار چوب نظری... 27

جدول تقابلی :29

فصل سوم.. 30

روش تحقیق:31

تعریف جامعة آماری:31

تعریف نمونة آماری:31

انواع روشهای نمونه گیری:32

4 روش نمونه گیری تصادفی:32

فصل چهارم.. 36

ابزار اندازه گیری... 37

روش تجزیه و تحلیل آماری... 37

فصل پنجم.. 47

بحث ونتیجه گیری... 48

پیشنهادات:50

منابع و مؤاخذ به ترتیب الفبای فارسی:51

منابع اینترنتی(سایت های اینترنتی)53