توضیحات کامل :

رابطه خودکشی با سلامت روان

 

خود کشی پدیده ای روانی- اجتماعی ،موضوعی چند وجهی ییچیده است وقتی شخصی مرتکب خودکشی می شود ،معمولا "وابستگان ودوستان او متعجب و حیران می شوند چرا که معتقدند او آرام بود وزندگی می کرد ،اما پس از بررسی دقیق سر نخ ها یی به دست می آید که در عین دشواری ،ضرورت پیگیری وجستجوی کمک وخدمات تخصصی را آشکار می سازد .بنابراین ،پیش بینی خودکشی حتی برای متخصصان امری آسان ودقیق نیست ،از این رو بررسی دقیق علایم ونشانه های خطر خود کشی برای تشخیص به موقع ومناسب ،بسیار کمک کننده است.

 

فهرست مطالب

 

مقدمه1

تعریف و ماهیت خود کشی :1

ده ویژگی خود کشی از دیدگاه شنایدمن :1

علل خود کشی2

عوامل خطر آفرین خودکشی2

آمار خودکشی درایران3

راهکارهای پیشگیری از خودکشی3

مقایسه ی آماری خودکشی در کشورهای مختلف:3

آمار و تحقیقات خودکشی در ایران4

علل انگیزه های خودکشی در ایران6

بررسی علل و عوامل خودکشی در زنان8

علت و علل خودکشی10

دخترها بیشتر اقدام به خودکشی می‌کنند12

کمبود اعتماد به نفس و افسردگی12

بحران خودکشی چیست و چگونه با آن برخورد کنیم13

چه چیزی به بحران خودکشی منجر می شود؟13

شیوه های مواجهه با افکار خودکشی14

گروه‌های در معرض خطر خودکشی15

منابع مورد استفاده : 18